EXPLORE THE POWER OF TYPE – Програма за ефективна работа с различни личностни типове

Често конфликтите и междуличностното напрежение се коренят в различията между хората – техните индивидуални личностни типове. Оценяването на разнообразните силни страни и толерирането на другостта прави един екип силен и сплотен.

Програмата EXPLORE THE POWER OF TYPE се базира на идентифициране на различните типове, към които принадлежат хората в екипа, чрез въпросник по теорията на Карл Юнг, К. Майерс и И. Бригс за 16-те личностни типа. След това се организира уъркшоп, в който участниците се запознават със спецификите на всеки тип, разбират причините за различията си и оценяват силните страни на другите хора. Участниците се учат да идентифицират потенциалните зони на конфликти и да изработват стратегии за изглаждането им.

Включва:

  • Идентифициране на личностен тип на всеки участник чрез въпросник TYPE Explorer
  • Предоставяне на индивидуален доклад с описание на типа на всеки участник
  • Организиране на уъркшоп (продължителност до 4 часа, в зависимост от броя участници) за опознаване на личностните типове и представяне на стратегии за ефективна съвместна работа