Блог

Център за оценка и Център за развитие – кога и защо?

Център за оценка и Център за развитие – кога и защо?

Центровете за оценка и развитие са изключително мощно оръжие в ръцете на специалиста, който знае как да борави с тях. И тук метафората за оръжие е съвсем подходяща заради тяхната история – за пръв път Центровете за оценка са създадени в армията, за да се идентифицират потенциално успешни шпиони за мисии от ключово стратегическо значение. В съвремието Центровете за оценка и Центровете за развитие намират своето място в подобни важни стъпки по отношение на стратегическия план на организациите за техните човешки ресурси.

Какво представлява един Център за оценка и каква е разликата с Център за развитие?

Центровете за оценка и Центровете за развитие имат редица общи характеристики: това са многодименсионални методи за оценяване, при които един или група участници преминават през редица предварително подбрани бизнес симулации. Целият процес се наблюдава от обучени оценители, които оценяват поведението на всеки участник по предварително зададени критерии, свързани с успешното изпълнение на целевата работна роля.

Разликата между Център за оценка и Център за развитие е в целта на оценяването. Центровете за оценка обикновено се използват при подбор за ключови и висши ръководни позиции, особено когато кандидатите имат сходен опит и референции, а решението е с голяма тежест. Центровете за развитие имат за цел да очертаят силни страни и зони за подобрение при вече наети в компанията хора. Те дават много добра индикация за това в каква посока трябва да се насочат усилията за развитие на участниците и също така при тях има възможност да изпъкнат таланти и потенциали, чието разгръщане ще доведе до значим резултат за компанията.

Защо да изберем Център за оценка при важен подбор?

Общоприет е фактът, че при привличането на таланти интелектуалните способности и някои личностни черти (като напр. съзнателността от модела на „Големите 5“) са най-добрите предсказатели на справянето в работата за широк кръг от професионални сфери и роли. Въпреки това метаанализите потвърждават, че Центровете за оценка измерват компетентности отвъд личността и когнитивните способности. Чрез различни практически упражнения и симулации, Центровете за оценка могат да оценят уменията на кандидатите да планират и организират, да решават комплексни проблеми, да търсят резултати, да влияят върху околните, да демонстрират зачитане и уважение, да толерират стрес, да общуват пълноценно и много други. В комбинация тези компетентности могат много да допринесат към точността на измерването. Тестовете за интелигентност показват корелации от около 0.32 с представянето в работата, а когато към това се добавят личностни въпросници корелацията се увеличава до 0.45. При прибавяне и на резултатите от Център за оценка, общата предиктивна валидност скача до 0.54. Това означава, че е 10 пъти по-вероятно кандидатите, които се справят успешно (според критериите за позицията) с тестовете и симулациите в Центъра за оценка да постигнат високи резултати на тази позиция.

Анкетни проучвания за отношението на кандидатите към практиките за подбор в различни компании показват, че кандидатите за ключови и лидерски роли искат да бъдат оценени справедливо и да им се даде възможност да изпъкнат със своите качества и умения. В сравнение с тези, които попълват само професионални тестове или тестове за когнитивни способности, преминалите Център за оценка кандидати възприемат процеса на подбор като по-задоволителен и по-обективен. Това ги прави по-склонни да приемат работата, ако тя им бъде предложена, както и да препоръчат работодателя.

Защо да заложим на Център за развитие?

Глобалната пандемична обстановка доведе до много нежелани промени, включително и на пазара на труда, но една позитивна тенденция, която се наблюдава, е насочването на вниманието към благополучието на служителите. Важна част от него е усещането за личен и професионален прогрес. Това влага допълнителна стойност в Центровете за развитие в компаниите. Те са възприемани като много ценни от една страна за компанията– защото спомагат повишаването на квалификацията и овладяването на важни за ролята компетентности, а от друга страна за служителите – които пък ценят факта, че компанията влага ресурси в тяхното развитие и откриват нови пътища за своя прогрес. Преминаването през Център за развитие, специално създаден, за да оцени ключовите компетентности за ролята, може да даде информация, която иначе остава в сянка в работното ежедневие. Така ефектът е троен – специалистите по човешки ресурси, обучение и развитие знаят в каква посока да работят със служителите; самите участници виждат смисъла от това и са по-мотивирани; и в крайна сметка компанията разполага с хора, които се стремят да стават все по-успешни в работата си.

Използването на Център за оценка или Център за развитие без съмнение изисква повече ресурси в сравнение с други методи за оценка, но има ситуации, в които това е абсолютно оправдано. Има работни роли и позиции, които са толкова многокомпонентни или високоспециализирани, че определянето на съответствие с изискванията за тях налага използване на също толкова многокомпонентен и високоспециализиран инструмент. Тогава провеждането на Център за оценка/развитие е най-оптималното решение.

Ако искате да разберете повече за това как можете да приложите Център за оценка/развитие за Вашите цели, свържете се с нас на hr@prometriks.com или на + 359 877 839 949.