Блог

Хищници в костюми - опасните личностни черти в организациите

Хищници в костюми - опасните личностни черти в организациите

В някакъв момент от своя работен живот всеки човек се сблъсква с колега или ръководител, който може да бъде ясно описан като „убедителен измамник“, „арогантен себелюбец“ или пък „безскрупулен хедонист“. Тези етикети обрисуват централните характеристики на личностните черти от така наречената „Тъмна триада“: манипулативност, нарцисизъм и импулсивност. През последните 15 години много изследователски усилия са фокусирани върху разкриването на ефекта на тези „тъмни черти“ в контекста на организацията, както и отношението им към лидерството и контрапродуктивното поведение. (LeBreton, J. & Shiverdecker, L. & Grimaldi, E., 2018)

Не е учудващо, че тази тема е от голям обществен интерес в много държави по света. Годишните загуби за организациите вследствие на контрапродуктивно поведение възлизат на 2.9 трилиона щатски долара. Още повече изследванията свързват контрапродуктивното поведение със завишена честота на конфликти и прояви на тормоз в организациите, както и със свръхтревожност, липса на удовлетворение от работата и тенденция за напускане. Като цяло контрапродуктивното поведение е сериозен проблем за организациите и техните акционери, а чертите от „тъмната триада“ са едни от най-вероятните причинители на контрапродуктивно поведение според научните данни. (Palmer J.C., Holmes R.M., Perrewé P.L., 2020).

Как се проявяват личностните черти от “Тъмната триада“ в поведението на един човек?

Манипулативността  може да се опише като „стратегия за социално поведение, което включва манипулиране на околните с цел лична изгода“ (Wilson et al. 1996 cited in LeBreton, J. & Shiverdecker, L. & Grimaldi, E., 2018). Често хората, които са манипулативни, демонстрират липса на доверие към другите, желание за получаване на висок статус и държат те да са тези, които контролират междуличностните отношения. Липсва им емпатия – те често не могат да съпреживеят или разберат емоциите на околните и за тях моралните и етични норми сякаш не важат. Изключително много държат на това как се показват пред околните и за тях добрият имидж е първостепенна цел.  Нарцистичните хора смятат, че превъзхождат околните и цялостно имат раздуто его. Склонни са да търсят внимание и възхищение на всяка цена. Обикновено експлоатират хората около себе си, без да се съобразяват с ничии потребности, освен своите, и трудно приемат каквато и да е критика. Импулсивността се характеризира с липса на разкаяние, безотговорност, тенденция към хаотичен начин на живот и прекомерно търсене на силни усещания. В своята крайна степен тази личностна черта може да стигне до проявления на антисоциално поведение.

Присъствието на хора с една или повече от тези личностни черти може да увреди организацията по два начина – директно, чрез контрапродуктивни действия на мениджмънта/служителите (например отклоняване на средства или злоупотреба с конфиденциална информация) и индиректно – чрез влиянието им върху екипа и психологическия климат на работното място. (Furtner, M. & Maran, Th. & Rauthmann, J. 2017). Ефектът върху психологическия климат може да се прояви под формата на директни конфликти, но може и да засяга по-фини измерения на работните отношения. Изследване на James през 2014 година доказва, че хората с високи стойности по някоя от „тъмните черти“ са по-склонни да изпитват shadenfreude (удоволствие от чуждата болка) – например когато някой колега получи основно критична обратна връзка при оценка на представянето, за тях това е забавно и приятно.

Колкото по-висока позиция в организацията заема някой с изразени личностни черти от „Тъмната триада“, толкова по-силни „трусове“ в организацията може да предизвика. В много изследвания и метаанализи е демонстрирана връзката между присъствието на управител с висока манипулативност, нарцисисъм или импулсивност и сериозни негативни последствия за компанията (Palmer J.C., Holmes R.M., Perrewé P.L. ,2020). В същото време колко са хората на позиция изпълнителен директор, които никога не „управляват впечатленията“ (аспект на манипулативността) и не обичат да са в центъра на вниманието (аспект на нарцисизма)? Всички черти от „Тъмната триада“ са свързани със стремежа и потребността от власт и не е трудно да бъдат намерени сред управленските нива в компаниите. В умерена степен те са необходими за един добър лидер, за да успява да се презентира добре пред околните, умело да създава взаимноизгодни отношения с клиенти и доставчици, както и за да действа решително при необходимост. Но във високите си стойности „тъмните черти“ са изключително рискови. Затова при подбор за управленски позиции, преценката не може да се прави „на око“, а се използват стандартизирани тестове. Те дават възможност да се сравнят резултатите на оценявания човек с нормалното за неговата култура и да се прецени дали неговите манипулативност, нарцисизъм и импулсивност са в рисковата зона.

Dark Four е психометричен тест, който оценява чертите от „Тъмната триада“ и е специално разработен от Прометрикс за България. За разлика от класическия модел на "Тъмната триада", Dark Four включва и още една личностна черта, която се свързва с висок риск от извършване на контрапродуктивно поведение в организациите – меркантилността. Това е най-често цитираният мотив за извършване на бизнес престъпления според интервюта с едни от най-известните прокурори и адвокати на лица, извършили финансови измами. Новите публикации в сферата подчертават връзката между алчността и другите „тъмни черти“ и катастрофалното влияние, което може да има комбинацията от една или повече от тези черти в един човек върху стабилността на организацията, особено ако той/тя има достъп до много активи и информация (Maharana, S. & Uppal, N.& Shukla, A., 2020).

Нова версия на теста Dark Four е вече достъпна за използване в Прометрикс! Тя включва обновен доклад с резултати от теста и две скали за валидност на отговорите. Dark Four може да се попълва и има доклад на български и английски език.

Научете повече за Dark Four 2.0

Автор: Мила Атанасова

Източници:

Baloch Muhammad A., Meng Fanchen, Xu Zefeng, Cepeda-Carrion Ignacio, Danish , Bari Muhammad W. (2017) Dark Triad, Perceptions of Organizational Politics and Counterproductive Work Behaviors: The Moderating Effect of Political Skills. Frontiers in Psychology. 8. 10.3389/fpsyg.2017.0197

Furtner, Marco & Maran, Thomas & Rauthmann, John. (2017). Dark Leadership: The Role of Leaders’ Dark Triad Personality Traits. 10.1007/978-3-319-64740-1_4.

LeBreton, James & Shiverdecker, Levi & Grimaldi, Elizabeth. (2018). The Dark Triad and Workplace Behavior. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. 5. 10.1146/annurev-orgpsych-032117-104451.

Maharana, Sujit & Uppal, Nishant & Shukla, Archana. (2020). Dispositional Greed and its dark allies: An investigation among prospective managers. Personality and Individual Differences. 162. 10.1016/j.paid.2020.110005.

Palmer JC, Holmes RM, Perrewé PL (2020). The Cascading Effects of CEO Dark Triad Personality on Subordinate Behavior and Firm Performance: A Multilevel Theoretical Model. Group & Organization Management. 2020;45(2):143-180. doi:10.1177/1059601120905728