Блог

Успешното стареене или как да се осигури успешно дълголетие в работата?

Успешното стареене или как да се осигури успешно дълголетие в работата?

On the topic of successful ageing at work or how to ensure longer and successful working lives?

Dr Stanimira Taneva, PhD, University of Nottingham, UK

Автор: Станимира Танева е академичен психолог с експертиза в областта на трудовата/организационна/индустриална психология, развитийната психология и психометрията. През последните десет години тя се занимава предимно с начуно-изследователска и академична дейност във Великобритания. Публикува начуни трудове, практически ръководства и доклади по въпросите на работното благополучие и изпълнение, кариерното развитие, организационното поведение и развитие. След най-често представяните теми в нейната работа през последните две години са успешното стареене в работата и ефектите на новите технологии (изкуствен интелект и роботика) върху служителите, работните процеси, и организациите. 


Тенденцията към застаряване на населението се наблюдава в почти всички части на света, начело със страни като Япония, Германия и Италия. Очаква се към 2050 г. броят на хората на възраст над 60 г. да надвиши броя на децата. Това е резултат от два едновременни процеса – стабилно увеличение на продължителността на живота и спадане на раждаемостта. Едно от последствията на застаряващото население е значителното увеличение на броя на работещите на възраст над 55 години в Европа и по света. В последните десетина години, удължаването на работния цикъл се преврна във важен обществен приоритет за много държави.

От изследователска гледна точка, темата за застаряващата работна сила е мулти-дисциплинарна. Традиционно най-дискутираните теми в тази връзка са:

а) възрастовите стереотипи и основаната на тях дискриминация към по-възрастните служители;

б) свързаните с възрастта индивидуални промени и техните асоциации с важни аспекти на работата (например, благополучието и работното изпълнение на служителите); и

в) това, как организациите могат да осигурят ефективна подкрепа на служителите по време на късната кариера.

Докато в днешно време на все повече хора се налага да работят по-дълго, служителите в късната кариера не винаги са достатъчно ценени и подпомагани от техните работодатели. От 2013 г. насам нашите научно-изследователски екипи се опитват да отговорят на въпроса:

Как да се осигури по-продължителен, но също така продуктивен и здравословен кариерен цикъл?

Отговорът на този въпрос се съдържа в новото понятие „успешно стареене в работата“, което описва свързаните с възрастта положителни промени в Аз-образа и поведенческите стратегии, демонстрирани от служителите особено по време на късната им кариера. Този термин подчертава важната роля на работодателските организации за осигуряване на ефективно удължаване на работния цикъл; изразява концепцията, че по-продължителната и успешна кариера може да се осъществи чрез постигането на добра адаптация както към вътрешно-индивидуалните (възрастови) промени, така към множество външни (свързани със средата) промени.

Така, през 2013 и 2014г. решихме да изследваме това, как хората „стареят“ (се променят с възрастта) на работното място и, по-конкретно, кои лични и организационни стратегии са най-ефективни в подпомагането на по-възрастните служители не само да „оцеляват“ (т.е. да успяват да се справят с неизбежните натоварвания в работата), но и да „преуспяват“ (т.е. все още да желаят и се стремят към личностно и професионално развитие). В резултат на интервюта с по-възрастни служители, част от 10 големи работодателски организации в секторите здравеопазване и информационни и комуникационни технологии в България и Великобритания, установихме че, като цяло, личният опит на служителите в късната кариера е много по-положителен в сравнение с картината, представяна от по-старата научна литература, която е издадена по темата. Например, повечето от интервюираните служители споделиха, че натрупаните с възрастта опит и знания са им помогнали да бъдат по-уверени в себе си, по-спокойни и по-способни да изпълняват сложни задачи. Те твърдят, че могат да работят по-умело с хора и да разрешават конфликти и, като цяло, да се адаптират към предизвикателствата и промените в работна среда. Тези промени, от своя страна, водят до повишена продуктивност и работно благополучие сред служителите.

За да се даде възможност на служителите на оползотворят максимално тези си умения в работата, обаче, организациите трябва да създадат необходимите условия. През 2016/17г., в резултат на допълнителни проучвания с над 800 служители в етап от късната си кариера във Великобритания, открихме че организациите които се справят най-успешно с управляването на късната кариера използват специално адаптирани стратегически организационни системи (УЧР, лидерство) и подходи към дизайна на работата. Например, служителите в късната кариера се развиват най-успешно, когато организационните практики по УЧР им позволяват достъп до подходящи обучения, смислени и интересни задачи, конструктивна обратна връзка от началник, възможност за гъвкав работен патерн и демонстрат признание и уважение към служителите. От своя страна дизайнът на работната позиция би бил най-ефективен за по-възрастните служители, ако позволява по-голяма автономия в работата, социална подкрепа и изисква по-разнообразни работни умения.

През последните две-три години терминът „успешно стареене в работата“ придовива смисъла на „успешно развитие“ или „успешно съзряване“ в работата. Все повече се налага и мнението, че тъй като индивидуалното развитие е процес, който продължава през целия живот, то процесът на „(успешно) стареене в работата“ също се отнася до целия кариерен цикъл, а не само до последния етап от кариерата. В допълнение, стана ясно че макар немалък брой работодателски организации започват да преосмислят дизайна на стратегическите си системи в посока подпомагане на процеса на успешно стареене сред служителите си, все още няма разработен психометричен инструмент за оценка на нивата на успешно стареене в работата. Наличието на такъв инструмент би подпомогнало както организациите, така и служителите в планирането на индивидуални и организационни програми за развитие в посока осигуряване на успешно дълголетие в работата.

В отговор на тази необходимост, през 2018 г. създадохме първият инструмент за оценка на успешното стареене в работата – Скала за успешното стареене в работата. Оригиналният инструмент е на английски език, като е валидизиран в серия от няколко изследвания (през 2018 и 2020г.) с различни извадки от служители в САЩ и показва отлични психометрични характеристики. В момента работим паралелно, с няколко екипа, по адаптацията на скалата на китайски и български езици, с извадки в Китай и България (където проектът се изпълнява от „Прометрикс“). Препоръчваме скалата както за практически, така и за начуно-изследователски цели.

За да се включите в адаптацията на инструмента за измерване на успешното стареене SAW и да изпробвате инструмента безплатно, моля свържете се с Прометрикс на hr@prometriks.com