Създаване на тест по поръчка

Прометрикс разполага с богат каталог стандартизирани личностни въпросници, лидерски тестове, тестове за способности и други инструменти. За някои проекти обаче използването на качествен психологически тест не е достатъчно и е необходим изцяло индивидуализиран подход. За да отговорим на специфичните изисквания на клиентите си, ние създаваме „тестове по поръчка“, съобразени с конкретния проект:
 
  • Индивидуализираните психологически тестове и въпросници измерват само това, което е необходимо.
  • Те могат да са разработени на базата на компетентностния модел на компанията и да измерват само важните за компанията и/или позицията компетентности.
  • Могат да са базирани върху ценностите на компанията и да измерват съответствието на определен кандидат с тези ценности.
 
Повече от 20 години експертите в Прометрикс успешно разработват и стандартизират психологически тестове „по поръчка“ на клиента. Някои от нашите проекти:
 
Тест за търговски умения в банковото дело. Клиентът ни потърси, за да създадем психологически тест, който измерва съответствието на кандидати спрямо профила на успешен служител на позиция, свързана с обслужване на клиенти в компанията.
Тест за профилиране при създаването на видеоигри. Клиентът искаше да определи за кой профил са най-подходящи кандидатите според личностните си качества и потенциала си за развитие (напр. дизайнер, програмист, продуцент и др.).
Тест за оценка на ангажираността към компанията. Създадохме тест, чрез който наш клиент може да оцени ангажираността на своите служители с работата, компанията и вътрешните норми. Този инструмент дава възможност да се проследяват регулярно нагласите на служителите по отношение на склонността им да допринасят за развитието на своята организация, както и да се отсеят хората, които могат да нанесат вреда.
Тест за съответствие с корпоративните ценности и култура в телекомуникационна компания. Тестът е създаден да измерва съответствието на кандидатите с конкретните корпоративни ценности. Клиентите ни разполагат с две версии на теста според позицията – за специалисти и за мениджъри.
 
За повече подробности, планиране на проект за създаване на индивидуализиран въпросник и ценово предложение, се свържете с нас на hr@prometriks.com или +359 877 839 949.

Какво клиентите ни казват за нас

Професионализъм, клиентски решения, прецизност - с тези три думи бих характеризирала екипа. Работя с тях от 2010 г. и винаги съм получавала продукт, абсолютно отговарящ на потребностите ни. Няма въпрос, оставен без отговор. Договорените срокове не се просрочват.
Нина Попова,
Мениджър Човешки Ресурси ПОК „ДСК Родина“ АД
Изпратете ни вашето мнение