Новини

Прометрикс е водещ партньор в изпълнението на обществена поръчка за разработване на тестове за държавната администрация

Прометрикс е водещ партньор в изпълнението на обществена поръчка за разработване на тестове за държавната администрация

Прометрикс е водещ партньор в изпълнението на обществена поръчка за разработване на тестове за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация по поръчка на Министерски съвет. Настоящата обществена поръчка се възлага във връзка с изпълнението на дейност 2 от проект BG05SFOP001-2.001-0004-C01 „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е разработване на ефективни, обективни и целесъобразни тестове за извършване на централизиран подбор в държавната администрация, като се очаква разработените тестове да допринесат за подобряване на ефективността, обективността и прозрачността на подбора на служители в държавната администрация. Проектът е с продължителност 10 месеца и включва разработване на тестове за определяне нивото на общите компетентности, основните познания за администрацията и на компютърните умения за всички категории кандидати за държавни служители.