Блог

2021: Преоценка на интегритета в организациите

2021: Преоценка на интегритета в организациите

Наемането на служители със стабилни етични принципи винаги е било приоритет за компаниите заради тясната връзка между интегритета на подчинените и финансовите резултати. Според проучване на Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (Association of Certified Fraud Examiners, 2018), включващо данни от общо 125 държави, годишните финансови загуби вследствие на злоупотреба за компаниите в Западна Европа за 2018 са средно $104 000 за всяка малка и $200 000 за всяка голяма компания.

Всъщност влиянието на интегритета върху резултатите се простира отвъд превенцията срещу кражби и злоупотреби. Все повече доказателства се акумулират в научната литература за ефекта, който има интегритетът на лидерите върху представянето на техните подчинени в работата. Когато членовете на екипа възприемат своя ръководител като етичен, справедлив, откровен с тях и поемащ отговорност за своите думи и действия, това им дава сигурност и енергия, съответно те се справят по-добре със своите задължения. (Simons, Leroy, Collewaert & Masschelein, 2015)

Според експертите от EY Forensic & Integrity Services последните две години представляват „момент на истината“ за корпоративния интегритет. Глобалният им лидер Андрю Гордън подчертава: „Ковид-19 е тест за бизнес интегритета. Тези, които го преминат, ще се отличат, както рядко преди. Тези, които се провалят, след кризата ще понесат последствията за това нарушаване на доверието под формата на действия от страна на правителства, бизнес партньори, клиенти и обществото като цяло.“

Преследването на интегритета като цел сам по себе си не просто помага на организациите да избегнат глоби и наказания, а спомага за финансовото им процъфтяване чрез създаване на дългосрочна стойност за техните акционери. Например  проучване на Ethisphere установява, че най-етичните организации в света надхвърлят индекса на  U.S Large Cap Index с 13.5% в рамките на период от 5 години. Почти 95 % от анкетираните в Global Integrity Report 2020 вярват, че е важно да демонстрират, че действат на базата на етични приципи, а 98% са съгласни, че това носи ползи за организацията. Като такива ползи са посочени:

  • Стабилна корпоративна репутация – според 50 % от отговорилите
  • Привличане на нови клиенти – според 41 % от отговорилите
  • Запазване на талантите в организацията – според 40 % от отговорилите
  • Подобряване на финансовите показатели – според 35 % от отговорилите

Организациите, които са цялостно ръководени от позиция на етични ценности, са по-устойчиви и навигират стабилно бизнес предизвикателствата, които пандемията повдигна. Предприемането на необходимите стъпки за създаване на организационна среда, в която интегритетът е централна ценност, започва от хората. „Да разбираш хората, които съставляват организацията ти, и средата, в която работят, е от ключово значение при предпазване от контрапродуктивно поведение.“, казва Стивън Хайснер, EY EMEIA Forensic & Integrity Services Leader. Оценяването на кандидатите за  изпълнителски позиции още при подбор е добър начин за изграждане на екип със стабилни етични принципи. Още по-важен обаче е интегритетът на лидерите.  Робърт Чеснът, автор на книгата Intentional Integrity: How Smart Companies Can Lead an Ethical Revolution and Why That’s Good for All of Us твърди, че в съвремието ръководителите трябва открито и директно да „проповядват“ интегритет, като водят чрез личен пример и ценности. Ако те самите бягат от отговорност, неглижират правилата или игнорират неправилно поведение от топ служителите си, подчинените усещат, че имат имплицитно позволение да действат по същия начин. Лидерите трябва да промотират открито интегритета като част от корпоративната култура и да са готови да направят правилното нещо, дори да изглежда, че то е в ущърб на бизнеса в краткосрочен план.  Чеснът съветва още мениджмънтът в компанията да подсигури методи за служителите да алармират за некоректно поведение от страна на колеги или ръководители по начин, който е възприеман от тях за напълно безопасен и анонимен, например чрез анкети и скрининги в организацията. В същото време следва да се демонстрира пълна прозрачност за получените данни, отработените сигнали и предприетите мерки.

Цялостната политика за изграждане организационна култура с интегритет е не просто добра практика, а необходимост през 2021 година. Както заявява Тони Джордан (EY Americas Forensic & Integrity Services Leader): „Корпоративният интегритет не е „greenwashing”* или стремежа да изглежда, че правиш правилното нещо за пред пресата, а поведение, което генерира дългосрочна ценност за обществото, в което организацията функционира“.

 

*greenwashing – процес, чрез който организации се стремят да създадат фалшиво впечатление, че продуктите им са щадящи околната среда чрез разпространяване на заблуждаваща информация и твърдения.

 

Автор: Мила Атанасова

 

Източници:

Simons T., Leroy H., Collewaert V., Masschelein S. How leader alignment of words and deeds affects followers: A meta-analysis of behavioral integrity research. J. Bus. Ethics. 2015;132:831–844. doi: 10.1007/s10551-014-2332-3

Global Integrity Report 2020

Harvard Business Review: How to build a company that (actually) values integrity