Блог

4 важни съвета при създаване на въпросник за 360-градусова обратна връзка

4 важни съвета при създаване на въпросник за 360-градусова обратна връзка

През последните години 360-градусовата обратна връзка, още известна като многостранна обратна връзка (multi-source feedback/multi-rater feedback/the full-circle appraisal), превзема организациите по света. Всъщност проучванията показват, че над 90% от Fortune 1000 компаниите използват многостранна обратна връзка под някаква форма. Превъзходството на 360-градусовата обратна връзка над традиционните методи за оценка на представянето и  това, че предимствата ѝ надделяват над недостатъците, я правят предпочитана в много компании. (Fleenor, Taylor&Chappelow, 2008; Kuzulu&Iyem, 2016)

Въпреки добрите намерения на компанията и принципните качества на метода, една 360-градусова обратна връзка е толкова добра, колкото са двата ѝ основни компонента – оценяващите и въпросника. В тази статия ще разкрием някои тънкости и трикове при конструирането на въпросник за 360-градусова обратна връзка.

Въпросникът трябва да е разработен така, че да минимизира проблемите с вербализирането на твърденията, поредността им, контекста и способността им да извлекат необходимата информация от оценяващия. Той трябва да е тестван за надеждност и валидност. Това гарантира, че всеки въпрос означава едно и също за всеки отговарящ и измерва това, за което е предназначен. Изводът е ясен – ако не зададете правилните въпроси по правилния начин, няма да получите информацията, от която имате нужда.

Има един важен аспект на 360-градусовата обратна връзка, който често се недоглежда – въпросникът съдържа имплицитно послание за служителите на компанията, които го попълват, относно това какво е важно в тяхното представяне и към какво да се стремят. Неподходящо формулираният въпросник за 360-градусова обратна връзка не само ще изгуби време и ресурси на компанията, но и ще измести фокуса на служителите от ценните за организацията компетентности, които си струва да развиват. 

 1. Въпросникът трябва да включва само важните за ролята компетентности.

Например, ако целевата група на едно 360-градусово оценяване е тийм лидери, може да се прецени, че ключови за техния успех са комуникационната компетентност и лидерските им умения. Ето няколко примерни въпроса, които могат да се включат в тяхното оценяване:

  • Осигурява ясни и специфични насоки за членовете на екипа
  • Формулира планове, за да помогне на членовете на екипа да се адаптират към нови обстоятелства
  • Демонстрира стратегическо мислене в работата и разпознава по-широките последствия на ситуациите

Всички тези въпроси се отнасят към лидерството, но само първите две са специфични за ролята. Третият въпрос е подходящ за ръководители на по-високо ниво и от него повечето тийм лидери ще получат обратна връзка, че трябва да се развиват това свое качество. В такъв случай те  могат да се разфокусират от важната и релевантна на настоящата им роля обратна връзка.

Използването на готови въпросници за 360-градусова обратна връзка е изключително удобно, още повече, че някои компетенции са базисни за всяка ръководна роля, но някои случаи изискват персонализирано решение.

2. Твърденията трябва да идентифицират лесно разбираеми и конкретни сфери за подобрение.

Това става, когато всяка компетенция се  измерва със специфични поведенчески индикатори. Важно е всяко твърдение да съдържа единствен и лесно наблюдаем поведенчески индикатор. Например твърдението „Мотивира екипа“ е твърде широко формулирано. То може да се формулира като „Прилага различни стратегии за мотивиране на отделните членове на екипа“ и това ще даде информация дали оценяваният проявява достатъчно гъвкавост и адаптира подхода, които използва за работа с хората в своя екип – важен аспект на лидерската компетентност.

3. Задават се само важните върпроси.

При създаването на въпросник за 360-градусова обратна връзка по-дълъг не означава по-добър. Всяка компетентност трябва да се оцени с поне 5 твърдения, за да бъде валиден резултатът, но над 12 е твърде много. Повечето хора нямат търпението да попълват пространни въпросници и може да се изтощят или разсеят, ако им отнема прекалено много време. Също така съществува възможността свръхобемният въпросник да предостави обратна връзка, която да презалее оценения с информация и да ограничи възможността му от предприемане на конкретни действия.

4. Възможност за отворени въпроси.

В един въпросник за 360-градусово оценяване отворените въпроси могат да са опционални или задължителни, така че да бъдат окуражени оценяващите да подкрепят дадените рейтинги с коментари, примери и доказателства. Струва си да се отбележи, че обикновено около 97% от оценените с 360 казват, че отворените въпроси са били най-интересната и полезна част от обратната връзка за тях. Отворени въпроси могат да се включат към всяка оценявана компетенция, като е добре те да са поне два – един, който да извежда силни страни, и един, който да посочва областите за подобрение според оценяващия.

Позитивите от оценяването с въпросник за 360-градусова обратна връзка са доказани категорично – то подобрява саморефлексията и може да доведе до повишена вътрешна мотивация, заздравява контакта между оценения и оценяващите, овластява служителите на компанията, разкрива „слепите петна“ в представянето на хората на ръководни длъжности и т.н. (Lepsinge&Lucia, 2009; Kuzulu&Iyem, 2016). Но дали организацията ще успее да се възползва от всички предимства на 360-градусовата обратна връзка зависи до голяма степен от използването на първокласен въпросник.

Ако имате нужда от съдействие в прилагането на 360-градусова обратна връзка, свържете се нашия екип. Ако пък имате готовност да проведете самостоятелно оценяване с 360-градусова обратна връзка, регистрирайте се на нашата платформа 360 Assessia.

Автор: Мила Атанасова

Източници:
Fleenor, John, Taylor, Sylvester & Chappelow, Craig.(2008) Leveraging the Impact of 360-Degree Feedback. Pfeiffer: A Wiley Imprint

Kuzulu, Ece & Iyem, Cemal. (2016). Is 360 Degree Feedback Appraisal an Effective Way of Performance Evaluation? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 6. 10.6007/IJARBSS/v6-i5/2124.

Lepsinge, Richard & Lucia, Anntoinette D.  (2009). The Art and Science of 360- Degree Feedback. Jossey-Bass: A Wiley Imprint