Блог

Кога да използваме тестове за интегритет?

Кога да използваме тестове за интегритет?

Интегритетът на служителите играе критична роля за изграждането на успешна и устойчива организация. Много работодатели търсят максимална гаранция за високите етични стандарти на своите служители и това е основната причина да се обърнат към въпросници за интегритет още при подбор или при различни проекти, свързани със сигурността и управлението на риска. Кои са основните ситуации, в които е добре да помислите за прилагане на тест за интегритет?

1. При подбор за позиции с достъп до стоки, пари или данни

Оценката на интегритета става особено важна, когато се касае за професионални роли, в които служителите имат директен достъп до стоки, пари или чувствителни данни на организацията. В тези категории всъщност влизат огромен брой позиции – от служители в склад или на каса до обслужващ персонал в хотели. Тестовете за интегритет могат да разкрият потенциални рискове и несъответствия с етичните стандарти на компанията. В този контекст инструментите за измерване на честността и лоялността служат като скрининг и ефективен филтър. Те помагат на работодателя да идентифицира кандидатите, които имат нагласата да подходят към своите задължения с прозрачност и съвестност. Допълнително един добре конструиран тест за интегритет може да Ви даде информация за дисциплинираността на кандидатите и тяхната нагласа да се впишат в екип.

2. При подбор за позиции, където безопасността е от особено значение

Всеки работодател е наясно колко пагубен ефект могат да имат сериозните трудови злополуки върху репутацията на компанията. От тази гледна точка, за позиции, където съблюдаването на фирмените разпоредби и процедури за безопасност е ключово, е нужно да се подбират хора с позитивна нагласа към спазването на правила като цяло. Липсата на отношение към правилата е фактор, който може да бъде идентифициран с тест за интегритет и така да помогне на работодателите да открият кандидатите, за които правилата за безопасност не са нещо „пожелателно“, което може да бъде пренебрегнато в момента, когато супервайзорът им не ги наблюдава.

3. При проекти за сигурност

Все още не са малко организациите, които не упражняват адекватни мерки за контрол на „входа“ на организацията по отношение на това доколко може да се разчита на морала на потенциалните служители. Оттам нерядко се стига до ситуации, в които са налице злоупотреби с привилегии, изтичане на информация или други крайно нежелани сценарии. Тестът за интегритет е възможно решение и в тези ситуации, тъй като дава възможност да се направи широк и бърз скрининг на голямо количество служители. Така могат да се вземат превантивни мерки спрямо по-нататъшни нарушения, като се засили вниманието и супервизията спрямо служителите, в чийто интегритет има съмнения. Само по себе си провеждането на такъв проект може да елиминира усещането за неприкосновеност, което имат тенденция да изпитват хората с по-нисък интегритет, и така в кратки срокове да минимизира щетите от контрапродуктивно поведение.

4. За сверяване на впечатленията от интервю

Дори за позиции, за които тестът за интегритет не е част от обичайния Ви „арсенал“, в определени ситуации е добре да го приложите. Например, ако в самото интервю възникнат притеснения или съмнения относно откровеността на кандидата – да кажем, има разминавания в информацията, която Ви дава, и тази, която имате от други източници. Друга възможност е чисто професионалната интуиция на опитен интервюиращ да Ви подсказва, че трябва да направите допълнителна проверка. Понякога фини сигнали от невербалното поведение на кандидата или пък начина, по който говори за себе си, бившите си работодатели и бившите си колеги, може да предизвика у Вас усещането, че има проблеми с интегритета. Нашата препоръка винаги в такива случаи е да не ги пренебрегвате в името на „скъсяването“ на процеса по подбор, защото прибързаните решения могат да имат сериозни негативни последици за компанията.

4. При подбор за високи и ключови позиции

Високите и ключови позиции в организацията изискват лидери с безукорни етични стандарти. Тук тестовете за интегритет играят важна роля в оценката на личните ценности и морал на кандидатите. Ролите, при които вземането на решения може да има сериозно влияние върху бъдещето на компанията, изискват подбора на хора, които могат да устоят на вътрешните и външни предизвикателства с честност и коректно поведение. Лидерите са хората в компанията, които дават пример, и с действията си имат най-голям ефект върху очакванията и мотивацията на хората в своите екипи. Липсата на интегритет в един ръководител може много лесно да се използва като оправдание от страна на служителите да не спазват правилата и да си затварят очите за некоректни практики. В дългосрочен план това уронва престижа на организацията пред партньори и клиенти.

Използването на тестове за интегритет при подбор на персонал не само помага за предотвратяване на потенциални рискове и злоупотреби, но също така осигурява основа за създаване на култура на доверие и честност в организацията. Оценката на интегритета не трябва да се разглежда като форма на мнителност, а по-скоро като инвестиция в бъдещето на фирмата, насочена към създаване на здрави и устойчиви трудови отношения. В крайна сметка, тестовете за интегритет са неотменим инструмент в ръцете на работодателите, които се стремят към постигане на успешно и етично управление.

Прочетете повече за Integrity Check – тест за оценка на лоялност и интегритет за изпълнителски позиции и Dark Four 2.0 – въпросник за оценка на интегритета на мениджъри.

Photo by Thirdman: https://www.pexels.com/photo/photo-of-people-shaking-hands-7651924/