Блог

Как протича процесът по оценяване с 360-градусова обратна връзка?

Как протича процесът по оценяване с 360-градусова обратна връзка?

360-градусовата обратна връзка е мощен инструмент за професионално развитие на служителите в една компания. За разлика от традиционното оценяване на представянето в работата, при 360-градусовото оценяване има повече източници на информация – колеги, подчинени, клиенти, партньори и т.н., което е и основното му предимство.

Всеки оценяващ в 360 дава специфичен поглед към поведението на оценявания, тъй като има възможност да го наблюдава в определени ситуации и роли. Анонимността на процеса спомага събирането на реални резултати, а съчетаването на данните от различните източници, позволява на мениджърите да осмислят по-задълбочено начините, по които биват възприемани.

360-градусовата обратна връзка e  обективен инструмент, който се използва при подобряване на представянето на служителите в работата и екипната ефективност. С него лесно и нагледно се извеждат силните страни на всеки човек, а също и какви поведения той трябва да подобри или развие, за да бъде още по-успешен. Разполагайки с такива резултати, мениджърите показват по-висока мотивация за учене и самоусъвършенстване. Заради тази ефективност, която в крайна сметка се отразява и на финансовите резултати, много организации избират да се доверят на 360-градусовите оценявания.

Време е да навлезем по-дълбоко в света на 360, като обясним как всъщност протича едно такова оценяване през Прометрикс и за какво трябва да се помисли предварително, за да се стартира и приключи успешно една подобна кампания.    

1. Избор на участници

Първият и най-важен етап е Компанията да има отговори на следните въпроси:

 • Колко от служителите си иска да оцени?
 • Кои са най-важните компетентности, които се търсят в тези хора?
 • Кой ще ги оценява (ръководител, колеги, клиенти..)?
 • Колко души ще се включат общо в процеса (оценяващи + оценявани)?
 • На какъв език ще се проведе оценяването?
 • Докладите на същия език ли да бъдат?  Може въпросникът да се попълни на български, но докладите да трябва да се представят на англоговорящи мениджъри например.

Това са въпроси, чиито отговори са определящи следващите стъпки на процеса. От тях зависи типът 360; зависи въпросникът; зависи бройката на групите оценяващи; зависи дори графикът, по който ще се проведе оценяването.

2. Избор на въпросник

За улеснение Прометрикс предлага няколко варианта, от които може да изберете своя въпросник. Те се различават по компетенциите, които измерват и по броя групи на оценяващите колеги.

 • Prometriks 360 Basic дава информация за шест компетентности, които всеки ръководител e необходимо да притежава, за да бъде успешен. Това са: Стратегическо мислене; Организиране и планиране; Ориентация към резултати; Лидерство; Ефективна комуникация и Работа в екип.
 • Prometriks 360 Advanced включва девет компетентности, като към основните шест на Basic, са добавени още три. По този начин се обхваща широк диапазон от мениджърски задължения и отговорности. Това са: Фокус към клиента; Управление на промени и Визия за пазара.
 • Prometriks 360 Customized дава опцията да нагласите въпросника така, че да отговаря на индивидуалните нужди на Компанията:
 • Може да се редактират детайли по някои от готовите въпросници на Прометрикс;
 • Компанията може да предостави свой въпросник, който да бъде прегледан от Прометрикс и използван в процеса
 • Може и да се възползвате от възможността да се създаде изцяло нов индивидуализиран въпросник (прочетете повече за нашите важни съвети при създаването на въпросник за 360-градусова обратна връзка)

 

Що се отнася до групите оценяващи, те са основните 4 за Prometriks 360 Basic & Advanced (самооценка, ръководител, колеги, подчинени). Prometriks 360 Customized за удобство дава възможността да се включи още една 5-та група по избор на Компанията (самооценка, ръководител, колеги, подчинени, клиенти/външни партньори или др.). Прометрикс гарантира анонимността на служителите в групите „Колеги“ , „Подчинени“ и „Клиенти“.

3. Съгласуване на детайли преди стартиране на оценяването

За да протече гладко процесът е необходимо да се помисли за няколко детайла, с които Компанията е необходимо да съдейства в проучването. Това са: график, участници и първоначална комуникация.

Графикът е много важен за протичането на оценяването. Необходимо е да се уточнят дати за: стартиране на проекта, изпращане на напомняния до участниците, краен срок, срок за обработване на данните и др.

Участниците в проучването се разделят в групи и както вече споменахме, това могат да бъдат колегите на оценявания, негови подчинени, ръководителят му, дори клиенти или външни партньори. Колкото повече участници бъдат включени – толкова по-детайлна картина ще има накрая за представянето на всеки служител.

Първоначалната комуникация е добре да се извърши вътрешно, в Компанията.  По този начин участниците ще бъдат спокойни и подготвени. Също така трябва да им се обясни за целта на проучването и неговата анонимност, като по този начин се гарантират по-високата ангажираност, участието и даването на реални оценки.

4. Стартиране на проекта и следене на неговото развитие

След като са уточнени всички детайли по проекта за 360-градусова обратна връзка, процесът може да стартира. Прометрикс 360 въпросниците се попълват през онлайн платформата ни Assessia. Достъп до нея има от всяко устройство свързано с интернет и по всяко време на денонощието. Всички участници в оценяването получават имейл с линк и код, чрез които могат да попълнят въпросника.

След това консултантите на Прометрикс следят развитието на процеса, предоставят обратна връзка към Компанията относно попълванията и движението на проекта и помагат на участниците при възникнали проблеми и въпроси.

5. Резултати

След като въпросниците бъдат попълнени, информацията се обобщава, за да бъде създаден доклад, който да е в помощ на служителите и техните мениджъри, за да разберат как ги възприемат останалите. Докладът дава подробна информация за работното представяне, силните страни и областите за развитие.

При желание Прометрикс може да съдейства и при провеждането на допълнителни сесии с оценяваните за даване на обратна връзка; обучение на HR/ръководител за даване на обратната връзка към оценяваните и изготвяне на отделен обобщен доклад от проучването.

Възползвайте се от безплатната възможност да получите персонализирано предложение за оценяване с 360-градусова обратна връзка
ТУК

При нужда от допълнителна информация за услугата Прометрикс 360 се свържете с наш консултант на: hr@prometriks.com или +389877839949

 

Автор: Камелия Теллалова