Блог

Топ 3 най-често използвани тестове за оценяване в HR

Топ 3 най-често използвани тестове за оценяване в HR

Психометричните тестове оценяват редица компетентности, като интелигентност, когнитивни способности, лични качества и мотивация. Те помагат на различните организации да намерят най-доброто съответствие между личност с професия и работна среда.

Текучеството в компаниите е сериозен проблем и много често работодателите се озовават в омагьосан кръг – има свободна работна позиция, но не може да се открие добър специалист, който да я заеме. В този  случай методът проба-грешка води не само до загуба на време, но и на ресурси. От друга страна, не по-малко важно е способностите и качествата на служителите да бъдат оценявани периодично, за да може да бъде напълно развит и използван техния потенциал.

Психометричното тестване се използва от над 80% от компаниите на Fortune 500 в САЩ и от над 75%  от компаниите „Топ 100“ във Великобритания. Ето един по-задълбочен поглед към най-популярните категории тестове в HR и тяхната употреба:

1. Тестове за способност - полезни при професионален подбор за заемане на длъжности, изискващи конкретни когнитивни способности за ефективното им изпълнение

Тестовете за способност могат да измерят както общата интелигентност, така и конкретни когнитивни способности и най-често се използват за професионален подбор, идентифициране на таланти, прогнозиране на успеха в работата и провеждане на програми за развитие. Те целят да оценят способността на кандидата да използва специфични умения, свързани с работата (финанси, маркетинг, администрация, информационни технологии, инженерна наука), както и да предвидят последващото му работно представяне. Например, за професиите, в които се анализира статистическа или финансова информация, са необходими хора с висока аритметична интелигентност. За професионални роли, които включват писане, говорене или взаимодействие с хора, правилните кандидати са тези, които се справят по-добре с интерпретация на вербална информация.

Въпросите в тестовете за способности са основно насочени към вербални, аритметични и абстрактни когнитивни умения и обикновено форматът им включва въпроси, които изискват избор между няколко възможности за отговор. Например:

Verbal Reasoning Test - оценява способността за разбиране и анализиране на писмена информация с цел извличане на ключова информация и оценяване на достоверността й. Вербално интелигентните хора умеят да оказват влияние върху другите при разговори и преговори.

Numerical Reasoning Test – оценява способността за интерпретация, анализиране, и правене на логически заключения въз основа на числови данни, представени в графики и таблици. Тестът не е предназначен само за измерване на математическите способности на даден човек, но и за оценка на способността да се използват цифрови данни като инструмент за вземане на аргументирани решения и решаване на проблеми.

Abstract Reasoning Test оценява способността за разбиране и работа с непозната информация с цел да открие колко добре оценяваното лице може да мисли аналитично и концептуално.

2. Личностни тестовепомагат за изграждането на профил на личността като предоставят информация за индивидуалните желания, интереси,  мотивация, начин на работа и емоционален стил на взаимодействие с хора и ситуации

Личностните тестове измерват аспекти на личността, които са определящи за успешното справяне с работата, включително нагласи, поведения, професионални отношения, управление на задачи, чувства и мотивация. Те често представляват самооценъчни въпросници и могат да бъдат използвани за провеждане на професионален подбор, откриване на таланти, планиране на програми за развитие, кариерно консултиране и коучинг.

Работодателите използват личностни тестове , за да сравнят оценките на потенциалните служители с изискванията на дадена позиция и да проверят дали те съвпадат. Макар да няма абсолютни „правилни“ или „грешни“ отговори, отговорите на индивида могат да подскажат дали имат качествата, които компанията търси. В действителност, изследванията показват, че ако служителят е поставен на позиция, която не съответства на неговата или нейната личност, това често води до по-ниска ангажираност. Ниската ангажираност на служителите, от своя страна, води до около 21 % по-ниска производителност и 59 % по-малък оборот, а замяната на служителите е скъпа (Gallup, 2017). Повечето компании използват профилирането на личността като първа стъпка в процеса на набиране на персонал, но личностните тестове могат да се използват и за развитие на настоящи служители. Някои от популярните тестове за личност, използвани от компаниите по целия свят, са:

NEO-PI-3 е последната версия на NEO-PI и най-популярният в света личностен тест, базиран върху концепцията за „Голямата Петорка” (Big Five). В допълнение към измерването на петте основни домейна на личността (Подход към работата, Емоционална нестабилност, Енергия, Насоченост към другите, Отвореност към нов опит), NEO-PI-3 дава поглед върху шестте аспекта, които определят всеки домейн.

Job Fit Quest е инструмент, който измерва 11 личностни качества, пряко свързани с работното поведение, мотивацията и продуктивността на служители на различни длъжности. Предлага оценка на съответствието на индивидуалния личностен профил спрямо 5 широки групи от професионални роли, включително ръководители, търговци и технически сътрудници.

BIP-6F е много повече от кратката версия на BIP – предлага самооценка с 48 въпроси, които за разлика от BIP измерва шест широки характеристики на личността, които могат да бъдат определени като най-важните за успех черти на характера (социални умения, сътрудничество, стабилност, ангажираност, подход и доминантност).

3. Тестове за мотивация –  полезни при професионален подбор и програми за развитие за заемане на ръководни позиции

Тестовете  за мотивация разкриват какво мотивира служителите като оценяват мотивационните фактори, свързани с професионалния успех чрез въпросници. Те могат да бъдат използвани за професионален подбор и вземане на решения, организиране на програмите за развитие, идентифициране на таланти и кариерно консултиране.

Мотивацията на служителите е изключително важна за всяка компания. Мотивираните служители са по-ангажирани и удовлетворени, могат да доведат до повишена производителност и да позволят на една организация да постигне по-високи нива на продукция. Когато служителите са амбицирани, те са по-продуктивни и полагат максимални усилия при изпълнението на задачите, които са им възложени. Демотивираните служители влияят на морала на цялата работна сила, а благосъстоянието на колектива е от решаващо значение за успеха на всяка организация.

Един от най-широко използваните в света тестове за оценка на мотивацията е:

AMI (Achievement Motivation Inventory) измерва личностните черти, най-тясно свързани с постигането на предизвикателни цели в професионален и личен аспект. AMI дава информация за това от какво се мотивира човек и как потенциалът му може да се използва в най-пълна степен.

Оценяването на способностите, личността и нивото на мотивация на служителите не е лесна задача, което може да доведе до субективни заключения, ако не бъде използван подходящ начин за оценка. Психометричните тестове предоставят обективна, справедлива и точна оценка на различните способности и характеристики на човешката личност. Именно това е причината те да намират широко приложение при вземането на различни решения в организацията и човешките ресурси – за професионален подбор, за индивидуално, групово и/или кариерно развитие.

Повече информация за наличните инструменти можете да видите в нашия каталог. Ако търсите икономичен вариант за използване на два от най-популярните категории тестове неограничено, прочетете повече за нашия абонамент за тестове ТУК.  

Автор: Мирела Великова